Coaching

Coaching

Coaching
Teoria, praktyka, studia przypadków
red. Małgorzata Sidor-Rządkowska

ISBN 978-83-7526-680-1
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Kraków 2009
Wydanie I
Stron 311

Spis treści (tematy główne):
Pojęcie i odmiany coachingu. Coaching a zarządzanie strategiczne. Coaching jako wsparcie procesu adaptacji pracowników awansowanych na stanowiska kierownicze. Kompetencje profesjonalnego coacha. Zawieranie kontraktu coachingowego. Coach – Klient: etapy budowania relacji. Metody i narzędzia pracy coacha. Coaching międzykulturowy. Efektywność coachingu. Coaching wewnętrznego nastawienia. Coaching biznesowy a psychologia pozytywna. Pojęcie i istota life coachingu. Superwizja coachingu w odniesieniu do realiów polskich organizacji. Etyka coachingu. Studia przypadków.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching jest zagadnieniem, którego znaczenie w ostatnim czasie stale rośnie. Stanowi bowiem optymalną strategię rozwoju zawodowego pracowników – nie sposób znaleźć drugiej koncepcji i praktyki działania, która tak bardzo wzmacnia kulturę organizacyjną i jednocześnie zwiększa efektywność. Niniejsza książka jest odpowiedzią na pilną, a niezaspokojoną dotąd potrzebę kompleksowego ujęcia problematyki coachingu w odniesieniu do realiów polskich organizacji. Udział dwudziestu autorów, wśród których są zarówno wykładowcy akademiccy, jak i osoby od lat pracujące w charakterze coacha oraz specjaliści łączący te dwie funkcje, zapewnia uwzględnienie najważniejszych teoretycznych i praktycznych aspektów procesu coachingu. Wszechstronna analiza zjawiska obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: historia, definicje, miejsce coachingu w zarządzaniu organizacją; charakterystyka profesjonalnego coacha – cechy, kompetencje, metody i narzędzia pracy; przebieg procesu – zawieranie kontraktu i budowanie relacji z klientem; psychologiczne aspekty procesu coachingu; metody pomiaru efektów oraz funkcja i rodzaje superwizji; etyczne uwarunkowania pracy coacha. Kompleksowe ujęcie tematu uzupełniają opisy przypadków pochodzące z doświadczeń coachów działających na polskim rynku. Książka jest więc cennym źródłem wiedzy dla menedżerów wszystkich szczebli, pracowników działów personalnych, studentów zarządzania, a także dla osób pracujących w charakterze coacha lub pragnących podjąć taką działalność.