Profesjonalny coaching

Profesjonalny coaching

Profesjonalny coaching
Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha
Małgorzata Sidor-Rządkowska

ISBN 978-83-264-3785-4
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2012
Wydanie I
Stron 202

Spis treści (tematy główne):
Istota i formy coachingu. Czym jest coaching? Rodzaje coachingu. Coaching a inne formy wspierania rozwoju pracowników. Coaching a mentoring. Coaching a szkolenie. Coaching a konsulting. Coaching a psychoterapia. Kodeks etyki zawodowej jako zbiór zasad moralnych przedstawicieli profesji. Kilka uwag terminologicznych. Kodeks etyczny – drogowskaz postępowania czy przejaw instrumentalizacji moralności? Współczesne kodeksy etyczne. 14 zasad coacha. Kodeksy etyczne coachingu. Najważniejsze zasady moralne w świetle Kodeksu Etycznego Coacha. Zasada nadrzędności dobra klienta. Szacunek dla autonomii klienta. Dotrzymywanie zobowiązań. Prawdomówność i uczciwość. Obowiązek zachowania tajemnicy. Dylematy etyczne. Istota dylematu etycznego. Jak rozstrzygać dylematy etyczne? Dylematy etyczne coachingu. Dylematy etyczne – komentarze do studiów przypadków. Coaching wewnętrzny a coaching zewnętrzny – rozmowa. Trudne sytuacje w mojej pracy – relacje coachów. Aneks. Wybrane kodeksy etyczne coachingu.

Kilka słów z okładki książki:
Trzy lata po ukazaniu się pozycji “Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków”, która szybko stała się bestsellerem, Małgorzata Sidor-Rządkowska przygotowała kolejną książkę. Tym razem przedmiot rozważań stanowi odpowiedź na pytanie, czym jest profesjonalny coaching – jakie zasady i standardy etyczne muszą być przestrzegane, aby proces ten przebiegał prawidłowo, autentycznie wspierając rozwój jednostek i zespołów. W książce omówiono: istotę i rodzaje coachingu; relacje między coachingiem a innymi formami wspierania rozwoju, takimi jak mentoring, konsulting, szkolenia; różnice między coachingiem a psychoterapią; najważniejsze zasady etyczne coachingu; dylematy etyczne pojawiające się w codziennej pracy oraz propozycje ich rozstrzygania – w tej części swoim doświadczeniem dzieli się kilkunastu coachów wywodzących się z różnych nurtów i szkół omawianej profesji.