Coaching transformacyjny

Coaching transformacyjny

Coaching transformacyjny jako droga ku synergii
red. Lidia D. Czarkowska

ISBN 978-83-7561-306-3
Wydawnictwo Poltext
Warszawa 2014
Wydanie I
Stron 269

Spis treści (tematy główne):
Refleksje teoretyczne. Jak przejść od słabości stylu twardego do siły stylu miękkiego? Coaching w organizacji: coaching a zarządzanie. Superwizja w coachingu – kluczowy proces transformacji coacha, klienta i organizacji. Proinnowacyjność jako potencjał do rozwoju oraz strategia działania. Modele do pracy coachingowej. Transformacja w coachingu, aby stawać się sobą – inspiracje z psychologii zorientowanej na proces oraz model Homo Creator. Dialog jako narzędzie rozwoju coachingowej kultury organizacyjnej. Mistrzostwo osobiste oraz zespoły uczące się. Wykorzystanie Modelu Znaczenia Pracy Zawodowej w coachingu kariery. Coaching transformacyjny z zastosowaniem analizy grafologicznej. mBraining – trzy inteligencje autentycznego przywództwa. Przykłady zastosowań coachingu. Wyzwania coachingu transformacyjnego dla pokolenia Y – jak wspierać synergię pokoleń. Team coaching w procesie budowania kultury innowacyjności. Zastosowanie coachingu grupowego w procesie transformacji konfliktu. Władza i wpływ w kluczowych relacjach biznesowych.

Kilka słów z okładki książki:
Wspólnym motywem przewodnim tekstów zebranych w tym tomie jest transformacyjna rola coachingu. Łączy je różnorodna w swoich źródłach refleksja nad praktyką coachingu jako narzędziem zmiany osobistej. Zaprezentowane zostały tu różne paradygmaty i modele coachingu w działaniu oraz kilka studiów przypadków z własnej praktyki autorów. Wielość przedstawionych podejść koncepcyjnych, od psychologii zorientowanej na proces aż do grafologii, daje ciekawy obraz rozległości i transdyscyplinarnego charakteru dziedziny coachingu. Ta wielość ma też zaletę wynikającą z cybernetycznego prawa koniecznej różnorodności – poszerzając repertuar metod, metafor i ram dla coachingu, zwiększamy możliwości zmiany. Autorów i redaktora tomu interesuje różnorodność prowadząca do synergii, większej skuteczności i samoświadomości, również samoświadomości zawodowej coacha (Adam Skibiński).