Kompetencje coachingowe nauczycieli

Kompetencje coachingowe nauczycieli

Kompetencje coachingowe nauczycieli
Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole
Wiesława Krysa, Lilianna Kupaj

ISBN 978-83-264-3257-6
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2014
Wydanie I
Stron 183

Spis treści (tematy główne):
Zawieranie kontraktu z klasą i indywidualnymi uczniami. Współtworzenie i utrzymywanie relacji z grupą i indywidualnymi uczniami. Wspieranie w osiąganiu celów. Komunikacja coachingowa. Umiejętność rozpoznawania stylów myślenia ucznia. Umiejętność udzielania rozwijającej informacji zwrotnej oraz docenianie wysiłków ucznia. Zarządzanie emocjami nauczyciela i emocjami ucznia. Obecność coachingowa. Umiejętność rozwijania potencjału ucznia.

Kilka słów z okładki książki:
Książka szeroko omawia zagadnienia kompetencji coachingowych, dostosowując je do specyfiki codziennej pracy dydaktycznej nauczyciela. W opracowaniu zawarto m.in: nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów związanych z dysgrafią, dysortografią, a także trudnymi relacjami nauczyciel-uczeń; nowy model prowadzenia lekcji 4MAT według Bernice McCarthy; wskazówki dotyczące rozpoznawania stylów uczenia się; metodykę i formy udzielania pozytywnej informacji zwrotnej; gotowe formularze i inne praktyczne narzędzia. Autorki publikacji bazują na sytuacji współczesnej szkoły oraz trwających przemianach cywilizacyjnych, a także opierają się na autentycznych zdarzeniach społeczno-edukacyjnych. Prezentują innowacyjne rozwiązania zaimplementowane do zajęć szkolnych, nadające się do bezpośredniego wykorzystania w pracy z uczniami na różnych szczeblach ich edukacji. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, coachów, trenerów, a także rodziców i uczniów, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii oraz studiów podyplomowych na kierunku coaching.