Coaching i Mentoring

Coaching i Mentoring w praktyce

Coaching i Mentoring w praktyce
Podejście kognitywistyczne
Maciej Bennewicz

ISBN 978-83-9375-24-9-2
Wydawnictwo Coach & Couch Autobus i Kanapa
Zambrów 2017
Wydanie I
Stron 898

Spis treści (tematy główne):
Do kogo skierowany jest ten podręcznik? Jak czytać podręcznik? Struktura podręcznika? Coaching i mentoring na tle innych dyscyplin. Coaching i mentoring jako edukacja oparta na doświadczeniu. Matryca oddziaływań edukacyjnych. Coaching i mentoring – poglądy. Kryteria. Fundamentalne założenia. Trzy zasady coachingu. Użyteczność i ekologia. Odpowiedzialność. Dążenie do sukcesu. Definicja coachingu. Definicja mentoringu. Zasady relacji coachingowej i mentoringowej. Zgoda na coaching i mentoring. Zasada odpowiedzialności w coachingu i mentoringu. Nastawienie na wynik i feedback. Coaching i feedback. Mentoring i feedback. Coaching i mentoring jako proces. Proces coachingowy. Proces mentoringowy. Warunki brzegowe coachingu i mentoringu. Miarą prawdy jest skuteczność – coaching. Miarą prawdy jest osiąganie wyniku – mentoring. Masz wszystkie zasoby – użyj ich – coaching i mentoring. Nie musisz wiedzieć – dowiedz się – coaching. Nie musisz wiedzieć – zaufaj metodzie – mentoring. Unikanie i dążenie. Rozwiązanie istnieje. Zadbaj o ekologię. Działaj teraz. Narzędzia coachingu i mentoringu. Coaching i mentoring to nie tylko pytania. Kinestetyka. Szanse i zagrożenia. Rozwój metod. Coaching. Mentoring. Diagnoza sytuacji – zanim zaczniesz. Trendy i kierunki rozwoju w biznesie, life coachingu i life mentoringu. Coaching i mentoring a psychoterapia. Definicja różnicująca – terapia a coaching i mentoring. Kompetencje. Zanim rozpoczną się sesje. Kontrakt. Dzieci i opiekunowie. Przeniesienie. Atraktor i fraktal. Fraktal. Atraktor twórczy. Projekcje. Projekcje i placebo. Nocebo. Echo relacji rodzic-dziecko. Przeciwprzeniesienie. Archetypy i symbole. Symbole i memy. Idee i naśladownictwo. Archetypy i nieświadomość. Postracjonalizacje. Preracjonalizacje. Archetyp Jaźni. Obserwator – zdrowe, samoobserwujące się, samoświadome Ego. Superwizje. Obszar systemowy. Obszar etyki. Obszar rozwoju osobistego. Spójna postawa. Główne czynniki psychologiczne. Zasady etyki według EMCC w pełnym brzmieniu. Kodeks etyczny. Wprowadzenie. Cel. Terminologia. Kodeks etyczny. Kompetencje. Kontekst. Zarządzanie granicami swoich kompetencji. Prawość, uczciwość, spójność. Profesjonalizm. Zasady etyczne i ekologiczne Instytutu Kognitywistyki. Kognitywistyka a coaching i mentoring. Ekologia i etyka Instytutu Kognitywistyki. Raport i założenia wstępne. Pierwsza sesja kontraktowa. Czas i liczba sesji. Przeszkody. Interwały czasowe. Miejsce odbywania się sesji. Gratyfikacja. Raport otwarty. Raport z sesji kontraktowej. Coacha i mentora obowiązuje. Raporty z sesji kolejnych. Cele i efekty. Sesja pierwsza – mapa to nie teren. Ćwiczenie: Szuflada, Mapa miasta, W drodze do zmiany, Przyjaciel-Nauczyciel. Konsekwencje tworzenia map. Najważniejsze skutki tworzenia map. Mapy drugiej osoby. Mapy systemu. Iluzje i rzeczywistość. Neuroplastyczność mózgu. Góra lodowa – rozpoznawanie mapy klienta. Ćwiczenie: Góra lodowa i motywacje, Praca z trzema rolami, Ciemny blok (cień), Rozpoznawanie poziomów logicznych, Subiektywna mapa sytuacji. Zadania domowe. Zasady dotyczące zadań domowych. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja druga – cele i efekty. Skrypty. Efekty, czyli rezultaty celów. Ćwiczenie: Cel-efekt (coaching), Cel-efekt (mentoring), Praca z dylematem (cztery kroki). Miary celów – coaching, mentoring. Przekształcanie miar jakościowych w ilościowe. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja trzecia – komunikacja zewnętrzna. Pętla indukcyjna. Modalności. Krótki test modalności. Wyniki testu modalności. Ćwiczenie: Cytryna. Informacja zwrotna w pętli. Błędy percepcyjne. Mechanizm projekcji i atrybucji. Błąd aktora-obserwatora. Efekt pierwszego wrażenia (efekt halo). Efekt idealizacji. Transfer stereotypu estetycznego. Efekt negacji. Efekt Mateusza. Efekt czynników ekstremalnych. Efekt kontekstu. Efekt kontrastu. Błędy edukatora. Efekt okularów Freuda. Efekt uczuć ojcowskich. Efekt Pigmaliona. Pseudoteorie osobowości. Efekt przypodobania się. Dostrojenie i aktywne słuchanie. Czterej Jeźdźcy. Skuteczny feedback. Jak budować skuteczny komunikat. Język e-prime. Komunikat Ja. Obszar reakcji nieświadomych. Dwie struktury motywacyjne. Szukanie. Lęk. Reakcja na apel. Ćwiczenie: Odpowiedź na apel. Przykład pracy z apelem. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja czwarta – komunikacja wewnętrzna w coachingu. Ćwiczenie: Asocjacja-dysocjacja. Skutki asocjacji i dysocjacji. Rzeczywistość pierwszego i drugiego stopnia. Pierwsza uwaga. Myślokształt. Druga uwaga. Pozycja obserwatora jako metoda. Świadomość istnienia terenu. Świadomość różnych pól. Sytuacja przestrzenna. Przestrzeń społeczna. Przestrzeń kulturowa – archetypowa. Przykłady ról archetypowych. Archetypy obiektów. Archetypy sytuacji. Archetypy mechanizmów i zachowań. Ćwiczenie: Archetypy. Świadomość relacji z polami. Modalności Drugiej Uwagi. Modalności ciężkie U2. Modalności lekkie U2. Ćwiczenie: Generator spójności. Zielona światło. Czerwone światło. Żółte światło. Żółte i czerwone światło. Ćwiczenie: Od U2 do U1, Odpowiedź na apel własny. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Osobowość i postawa klienta. Sesja piąta – tendencje jako cechy osobowości. Rozpoznawanie tendencji klienta. Tendencje (model synkretyczny). Ćwiczenie: Tendencje – struktura wypowiedzi; dążenie-unikanie, przymus-okazja, osoba-grupa, stałe-zmienne, krok po kroku-kroki milowe, tu i teraz-planowanie, autorytet wewnętrzny-zewnętrzny. Dostrojenie lingwistyczne i podążanie za klientem. Ćwiczenie: Określ tendencje osobowościowe, Osobiste tendencje w porządkowaniu informacji. Pisemna odpowiedź na tendencje przejawiane przez klienta. Wielka piątka – skaner postawy. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja szósta – przekonania, jak sposób myślenia wpływa na działanie? Przekonania jako: narracje, budulec wzorców, funkcja ciągłości, sugestie posthipnotyczne, kompilacje. Konstrukcja przekonania a fałszywa zależność. Struktura przekonania. Wzorzec ericksonowski. Generalizacje. Zniekształcenia. Usunięcia. Podwójne znaczenie modelu ericksonowskiego. Ćwiczenie: Czym są i czym skutkują przekonania, zamiana pojęć – wersja pierwsza, wersja druga. Metody zmiany przekonań. Uchylenie i zmiana kontekstu. Przekonania ograniczające. Przeramowanie, czyli zmiana kontekstu. Pakietowość i kontekstowość przekonań. Uchylanie przekonań. Pytania uchylające przekonanie. Praca z przekonaniami w oparciu o model Byron Katie. Racjonalna terapia zachowań – wersja coachingowa. Założenia i tło badawcze RTZ. Ćwiczenie: Skanowanie przekonania, Debata. RTZ – podsumowanie. Praca z przekonaniami w podejściu prowokatywnym. Ćwiczenie: Centrowanie z trzema zasobami. Kluczowe zasady podejścia prowokatywnego. Prowokatywność – podsumowanie. Główne techniki prowokatywne. Ćwiczenie: Autoprowokatywność, interprowokatywność. Podsumowanie sesji. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja siódma – sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne i jego skutki dla naszych działań. Sprzężenie zwrotne do przeszłości, do przyszłości. Ćwiczenie: Werbalne przejawy sprzężenia, Sprzężenie do przyszłości. Planowanie emocjonalnej przyszłości. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja ósma – lingwistyka. Pułapki i pożytki w zastosowaniu lingwistyki. Instalacje werbalne. Słowa klucze. Zwerbalizowane normy. Instalacja wspierająca. Znaczenie formuł lingwistycznych. Struktura zaprzeczenia. Osłabiacze. Rodzaje i funkcje pytań. Pytania w modelu GROW. Podsumowanie. Nominalizacje. Ćwiczenie: Pułapka nominalizacji. Jak unikać nominalizacji. Korzyści z nominalizacji. Metafory. Ćwiczenie: Metafora jako technika technik. Presupozycje. Ćwiczenie: Presupozycje ericksonowskie, znajdź presupozycje. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Praca z relacjami. Sesja dziewiąta – udziałowcy projektu. Znacznie udziałowców. Role udziałowców. Potrzeby oraz interesy udziałowców. Argumentacja. Ćwiczenie: Alpinista, Projekt z uwzględnieniem udziałowców, Sześć filarów projektu, Cztery filary projektu. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja dziesiąta – buduj mosty, zamiast negocjować konflikty. Relacje i efektywność. Relacje i odpowiedzialność. Pozycje percepcyjne. Ćwiczenie: System, Most relacji, Praca z murem, Dokańczanie wzorca symptomu. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja jedenasta – integracja zasobów. Dwie postawy edukatorów – proceduralność i relacyjność. Zasoby. Ćwiczenie: Metoda integracji zasobów. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja dwunasta – naśladowanie. Mimetyczność. Autorytet jako wzór. Antymodele i wzorce. Naśladownicze dziedziczenie wzorców. Świadome naśladownictwo. Ekologia naśladownictwa. Skuteczne i etyczne naśladowanie. Kreatywność jako element składowy coachingu i mentoringu. Inspirowanie kreatywne. Główne zasady myślenia kreatywnego. Presja hierarchii. Etapy twórczego myślenia. Klasyka kreatywności w coachingu. Ćwiczenie: Lista Osborna, Inwentarz zasobów, Matryca aktywności, Zalety wad, Metoda Walta Disneya, Przemowa zapałkowa, Technika Benjamina Franklina. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja trzynasta – dobrostan czy szczęście? Pojęcie szczęścia. Próba odpowiedzi. Model hamburgerowy. Ćwiczenie: Połączone gratyfikacje, Teraz i jutro. Przepływ. Ćwiczenie: Przepływ. Sens, talent i optymizm. Ćwiczenie: Sens, talent i optymizm. Motywacja wewnętrzna. Ćwiczenie: Powinności i możliwości. Dobrostan i szczęście. Ćwiczenie: Dobrostan. Szczęściarze kontra reszta świata. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja czternasta – plan akcji. Od jakości do efektywności. Ćwiczenie: Plan akcji. Zasoby lub funkcje w projekcie. Planowanie wsteczne. Sesja treningowa: coaching, mentoring.

Kilka słów z okładki książki:
Jedyny, kognitywistyczny, autorski podręcznik coachingu i mentoringu na świecie. Zawód coacha i mentora to zawody przyszłości. Trend odtwórczy w naszej gospodarce zmienia się. Potrzebni są wyspecjalizowani coachowie i mentorzy, którzy potrafią efektywnie rozwijać personel. Zawody te należą do profesji wymagających. Jednakże przynoszą wiele satysfakcji, zwłaszcza gdy klient jak zawodnik zaczyna z treningu na trening odnosić sukcesy. Unikalne podejście kognitywistyczne, które tu prezentujemy, opiera się na neuroplastyczności mózgu. Osobowość decyduje o naszych wyborach. Jest skutkiem neuronalnych połączeń. Na wiele procesów będących efektem aktywności neuronów możemy wpływać. Możemy usuwać osobiste przeszkody, stymulować neuroplastyczność mózgu, nadając kierunek i dynamikę zmianom. Model edukacji fińskiej z wykorzystaniem którego powstało nowe wydanie podręcznika, odnosi wielkie sukcesy i przoduje w światowych rankingach. Dominują ćwiczenia i eksperymenty o praktycznym zastosowaniu. Poznasz krok po kroku konkretne narzędzia służące do moderowania zmian.